Лиценца

Лиценцата за вршење на туристичка дејност е издадена од Министерството за економија